Tiki Time

Tiki Time

Monday to Friday

Enjoy Tiki Time 4-6pm Monday to Friday

Yum Cha

Weekends

Enjoy Yum Cha 11:30-3:30pm every weekend

Yum Cha